Proffs på fönster sedan 1984
Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicyn omfattar bland annat vår hantering av personuppgifter vid användning av våra webbplatser och digitala kanaler, vid kommunikation med oss och i samband med användning av de tjänster som hänvisar till denna policy.

Med personuppgifter menas information som, direkt eller indirekt, kan identifiera dig. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att hanteringen sker i enlighet med gällande regler och lagar och våra interna riktlinjer och rutiner.

VEM OMFATTAS AV DENNA INTEGRITETSPOLICY?

Denna integritetspolicy omfattar dig som är:

Användare av våra webbplatser och digitala kanaler, samt våra tjänster som hänvisar till denna policy.

Kontaktperson hos en kund, leverantör eller samarbetspartner till oss.

Extern person och har kontakt eller på annat sätt kommunicerar med oss.

Anhöriga till våra anställda och annan av oss anlitad personal.

VEM ANSVARAR FÖR HANTERINGEN AV PERSONUPPGIFTER?

Smålandssnickerier AB ansvarar för hanteringen av personuppgifter.

Kontaktuppgifter till oss hittar du längre ner.

VARIFRÅN SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in personuppgifter från:

Dig själv

Vi samlar in personuppgifter från dig själv exempelvis när du kontaktar oss, besöker våra webbplatser eller andra digitala kanaler, anmäler dig till en utbildning eller ett event, skapar ett användarkonto i våra tjänster eller deltar i en enkät.

Sociala nätverksplattformar

Om du besöker våra kanaler på sociala nätverksplattformar (t.ex. Facebook eller LinkedIn) samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss via dessa kanaler.

Samarbetspartner

Vi kan samla in dina personuppgifter från samarbetspartners, t.ex. i samband med att vi genomför ett event eller en annan aktivitet tillsammans med sådan samarbetspartner.

Allmänt tillgängliga källor

Vi kan samla in dina personuppgifter från allmänt tillgängliga källor, t.ex. webbplatser, olika register och databaser.

Externa personer

Vi kan även samla in personuppgifter om dig från andra externa personer som lämnar dina personuppgifter till oss, t.ex. i samband med kommunikation.


Anställda och av oss anlitade personer

Vi kan även samla in personuppgifter om dig från anställda och andra av oss anlitade personer som lämnar dina personuppgifter till oss, t.ex. i samband med kommunikation eller när dessa personer frivilligt lämnar dina uppgifter till oss.

VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?


Nedan listar vi varför vi hanterar personuppgifter i olika fall. Samtliga behandlingar behöver inte gälla för dig, utan beror på vilken relation du har till oss, se avsnittet ovan om vem som omfattas av denna integritetspolicy. För att läsa mer om vilka kategorier av uppgifter och med stöd av vilken laglig grund vi hanterar personuppgifter för respektive syfte, se nedan i vår detaljerade information om vår hantering av personuppgifter.


Hantera beställningar av tjänster och produkter

När du beställer tjänster och produkter hanterar vi dina personuppgifter för detta syfte, t.ex. för att registrera beställningen och kommunicera med dig angående beställningen.

Hantera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners

Om du är kontaktperson för en kund, leverantör eller samarbetsparter till ett bolag inom hanterar vi dina personuppgifter för att hantera kund- eller leverantörsförhållandet eller sam-arbetet, t.ex. för att registrera dig som kontaktperson, hantera och arkivera avtal, samt för att administrera fakturor.

Följa upp och utvärdera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners

Vi hanterar dina personuppgifter som är kontaktperson för en kund, leverantör eller samarbetsparter till oss när det är nödvändigt för att följa upp och utvärdera kund- eller leverantörsförhållandet eller samarbetet.

Kommunicera om oss och vår verksamhet

Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera om oss och vår verksamhet i olika kanaler. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket eller genom att kontakta oss.

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer

I samband med kommunikation, t.ex. genom e-post, mellan medarbetare och externa personer hanterar vi i förekommande fall dina personuppgifter.

Kommunicera erbjudanden i olika kanaler

Vi hanterar dina personuppgifter för att kommunicera erbjudanden till dig från oss och våra samarbetspartners i olika digitala kanaler, t.ex. via e-post eller på sociala medier. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket. För detta syfte kan viss profilering av dina uppgifter ske genom analys av din användning av våra webbplatser, digitala kanaler och tjänster. Vi genomför dock inte någon profilering för s.k. automatiserat beslutsfattande som får rättsliga följder eller på annat sätt påverkar dig i betydande grad. Vi delar även för detta syfte dina personuppgifter med sociala nätverksplattformar. Se längre ner under avsnittet om vilka mottagare som personuppgifter delas med för mer information.

Hantera våra nyhetsbrev

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera vårt nyhetsbrev, t.ex. för att skicka ut nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i nyhetsbrevet.

Följa upp och utvärdera verksamheten

Vi använder dina personuppgifter för att sammanställa rapporter på en övergripande nivå och statistik i syfte att följa upp och utvärdera verksamheten.

Utveckla och förbättra verksamheten

Vi använder dina personuppgifter när vi genomför övergripande analyser för att utveckla och förbättra vår verksamhet, våra affärsmetoder och -strategier. Ingen profilering sker inom ramen för denna behandling.


Dokumentera verksamheten

Vi använder dina uppgifter för att i förekommande fall dokumentera vår verksamhet, t.ex. för att hantera och spara avtal, beslutsunderlag, protokoll och presentationer.

Genomföra utbildningar, event och andra aktiviteter

När du anmäler dig till en utbildning, ett event eller annan aktivitet som vi arrangerar hanterar vi dina personuppgifter för att kunna genomföra utbildningen, eventet eller aktiviteten, t.ex. för att registrera ditt deltagande eller för att kommunicera med dig om utbildningen, eventet eller aktiviteten.

Besvara frågor och tillhandahålla kundservice

Om du kontaktar oss, t.ex. via e-post eller telefon, hanterar vi dina personuppgifter som du delar med oss för att kunna besvara din fråga, och, om det företag eller organisation som du tillhör är en kund till oss, för att tillhandahålla kundservice.

Genomföra enkäter

Vi hanterar dina personuppgifter om du deltar i en enkät som vi genomför, t.ex. i våra digitala kanaler eller i utskick, i syfte att samla in dina åsikter om vår verksamhet och våra tjänster och produkter.

Tillhandahålla våra tjänster

Om du har registrerat ett användarkonto för en tjänst som tillhandahålls av oss och som hänvisar till denna policy hanterar vi dina personuppgifter för att tillhandahålla den aktuella tjänsten till dig, t.ex. för att ge dig tillgång till tjänsten och för att hantera ditt användarkonto. Du behöver lämna den information som vi efterfrågar när du registrera ditt användarkonto. I annat fall kan du inte använda tjänsten.

Kommunicera om våra tjänster

Om du använder våra tjänster behandlar vi dina personuppgifter för att kommunicera med dig angående dessa, t.ex. meddela dig om uppdateringar till tjänsten, lämna driftinformation eller för att besvara frågor som du har om tjänsten.

Möjliggöra funktionalitet på våra webbplatser

För att möjliggöra funktionalitet på våra webbplatser, t.ex. för att komma ihåg dina inställningar, hanterar vi när det är nödvändigt dina personuppgifter. Detta för att kunna ge en bättre användarupplevelse på våra webbplatser.

Följa upp och utvärdera användningen av våra webbplatser, digitala kanaler och tjänster

Om du använder våra webbplatser, digitala kanaler och tjänster som hänvisar till denna policy använder vi dina personuppgifter för att följa upp och utvärdera hur våra digitala kanaler, och tjänster används, t.ex. för att samla in och analysera besöks- och användarstatistik om hur du använder våra webbplatser, digitala kanaler och tjänster.

Inspelning av telefonsamtal och videomöten i utbildnings- och kvalitetssyfte

Om du kontaktar oss via telefon kan vi i förekommande fall spela in telefonsamtalet eller videomötet i utbildnings- och kvalitetssyfte. Du kommer i sådant fall att få information om detta i samband med att du ringer in eller ansluter till mötet och kan välja om du motsätter dig att ditt samtal eller möte spelas in för detta syfte.

Säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet

Vi använder dina personuppgifter för att säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet på våra webbplatser, i våra tjänster och IT-system, t.ex. vid säkerhetsloggning, felhantering och säkerhetskopiering.


Kommunicera vid olyckshändelse, sjukdom eller liknande händelse

Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera med dig vid olyckshändelse, sjukdom eller liknande händelser rörande en anställd eller annan av oss anlitad personal, inklusive för att registrera dina uppgifter i vårt anhörigregister.

Hantera och bemöta rättsliga krav

Vi behandlar dina personuppgifter om det är nödvändigt för att hantera och bemöta ett rättsligt krav, t.ex. i samband med en tvist eller en rättsprocess. För detta syfte kan vi dela viss information med andra mottagare, se längre ned för mer information.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

För att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi har hanterar vi om det är nödvändigt dina personuppgifter, t.ex. för att uppfylla krav i bokförings- eller dataskyddslagstiftning. För detta syfte kan vi dela viss information med andra mottagare, se längre ned för mer information.

VILKA MOTTAGARE DELAR VI PERSONUPPGIFTER MED?

När det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med olika mottagare. Du kan läsa mer om vilka kategorier av uppgifter och med stöd av vilken laglig grund vi delar dina uppgifter med olika mottagare i vår detaljerade information om hantering av dina personuppgifter.

Samarbetspartners

I samband med event och andra aktiviteter delar vi personuppgifter med de samarbetspartners som vi arrangerar aktiviteten tillsammans med.

Sociala nätverksplattformar

Vi använder oss av olika sociala nätverksplattformar, t.ex. för att kommunicera erbjudanden eller för att lämna information om våra tjänster, och i samband med det delar vi viss information med dessa sociala nätverksplattformar. När vi automatiskt delar personuppgifter med dessa plattformar ansvarar – i förekommande fall – vi och berörd sociala nätverksplattform gemensamt för insamlingen och överföringen av dina personuppgifter genom användning av kakor (cookies) och liknande tekniker. Vi och berörd plattform är dock i sådant fall ensamt ansvariga för den efterföljande användningen av dina personuppgifter. Vi har ingått särskilda arrangemang med berörda plattformar som beskriver vilken roll och vilket ansvar som vi respektive plattformen har vid användningen av dina personuppgifter. Du har rätt att få del av det väsentliga innehållet i dessa arrangemang, se vidare i vår detaljerade information om hantering av dina personuppgifter.

Externa personer

När vi kommunicerar, t.ex. genom e-post, med externa personer delar vi de personuppgifter som du själv eller annan lämnar till den externa personen.

Tjänsteleverantörer

För att hantera personuppgifter delar vi personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller exempelvis IT-tjänster (t.ex. lagring) och kommunikationstjänster (som gör det möjligt för oss att skicka meddelanden och nyhetsbrev till dig). När tjänsteleverantörerna behandlar personuppgifter på vårt uppdrag är de personuppgiftsbiträden till oss och vi ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. De får inte använda dina personuppgifter för sina egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal med oss att skydda dina uppgifter.

Övriga mottagare

I vissa fall, när det är nödvändigt, delar vi dina personuppgifter med andra mottagare för vissa syften:

• hantera en sammanslagning eller försäljning av verksamheten,

• hantera och bemöta rättsliga krav,

• uppfylla rättsliga skyldigheter,

• svara på en laglig förfrågan, och

• skydda och garantera säkerheten för vår personal. Exempel på mottagare är externa rådgivare, myndigheter, domstol, polisen och potentiella köpare eller säljare om vi skulle sälja verksamheten.


VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Du har vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning i förhållande till de personupp-gifter som vi har samlat in om dig.

Du har rätt att:

Begära tillgång till och en kopia av de personuppgifter som vi sparar om dig.

Begära rättelse av en personuppgift som du anser är felaktig eller ofullständig.

Återkalla ditt samtycke när vi hanterar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.

Begära radering under vissa omständigheter, men inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Avregistrera dig från marknadsföring och utskick, exempelvis genom att klicka på en avregisteringslänk i utskicket.

Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt eller annans berättigade intresse av skäl som rör din specifika situation.

Flytta din data (dataportabilitet) under visas omständigheter genom att begära att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet) som du kan överföra till en annan mottagare. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

VAR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

Vi strävar alltid efter att spara personuppgifter inom EU. I vissa fall delas dina personuppgifter med mottagare utanför EU/EES-området, t.ex. tjänsteleverantörer som vi har anlitat. För att säkerställa att personuppgifterna är skyddade ser vi till att det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats med samtliga tjänsteleverantörer som hanterar dina personuppgifter utanför EU/EES-området, t.ex. dataöverföringsavtal, och – om nödvändigt i ljuset av mottagarlandets lagstiftning – kompletterande skyddsåtgärder.

Om du vill veta vilka länder utanför EU/EES-området som dina personuppgifter överförs till och vilka skyddsåtgärder som vi har vidtagit kan du kontakta oss på kontaktuppgifterna som du hittar längre ner.

UPPDATERINGAR TILL DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy ibland. Till exempel kan vi samla in ytterligare information eller använda informationen för andra ändamål än de som anges i texten. I sådant fall kommer vi att meddela detta i förväg på lämpligt sätt, t.ex. genom att visa ett meddelande på webbplatsen eller genom e-post. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns allt publicerad på denna sida.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

Om du har frågor om denna policy eller hanteringen av dina personuppgifter eller vill göra dina rättigheter gällande är du välkommen att kontakta oss. För kontaktuppgifter till oss, se nedan, se tabellen nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, i Sverige).

Kontaktuppgifter Smålandssnickerier AB

Org.nr: 556998-1797

Mejladress: kundtjanst@smalandssnickerier.se

Tillagd i kundvagnen